For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

دستیابی به دانش فنی تولید مکمل پروتئینی برای تغذیۀ آبزیان و ماهیان زینتی با استفاده از کرم های خاکی

این پروژه تحقیقاتی با همکاری شرکت سفیر سبز و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان انجام شده است.

تحت نظارت وف بومی