For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

استفاده از فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته براي افزایش کارایی تصفیه پسابهاي صنعتی

چکیده
با توجه به کمبود منابع آب در کشور لزوم استفاده مجدد از پسابهاي صنعتی، شهري و کشاورزي بیش از پیش
احساس میگردد. وجود آلایندههاي آلی سخت تجزیه پذیر و سمی در پسابهاي صنعتی براي میکروارگانیسم-
هاي فعال در فرایند تجزیه بیولوژیک آنها اختلال ایجاد کرده و کارایی این روشها را کاهش می دهد.
فرایندهاي هستند که اساس AOP یا (Advanced Oxidation Processes) فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته
آنها بر پایهي تولید رادیکالهاي آزاد هیدروکسیل است که از طریق واکنشهاي مختلف شامل عمل مشترك دو
اکسیدکننده، یک کاتالیزور و یک اکسیدکننده (واکنش فنتون)، یک فتوکاتالیست و یک اکسیدکننده و یا یک
اکسیدکننده در حضور یک منبع تشعشع مانند فرابنفش ایجاد میگردد. با توجه به لزوم استفاده مجدد از
پسابهاي به ویژه پسابهاي صنعتی در کشور فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته میتوانند به عنوان پیش تیمار

تحت نظارت وف ایرانی

استفاده از فرایندهاي اکسیداسیون پیشرفته براي افزایش کارایی تصفیه پسابهاي صنعتی | دکتر محسن سلیمانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی