For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

محیط زیست و کشاورزی (کارشناسی)

درس محیط زیست و کشاورزی به عنوان درس اختیاری 2 واحدی  برای دانشجویان کارشناسی رشته های منابع طبیعی و کشاورزی تعریف شده است. مباحث ارایه شده در این درس شامل تاریخچه کشاورزی، انواع سیستمهای کشاورزی از گذشته تا حال و تاثیر آنها بر ویژگیهای کیفی محیط زیست و راهکارهای کاهش اثرات منفی کشاورزی مانند مدیریت خاک و آب و توسعه پایدار می باشد. بازدیدهایی از فعالیتهای مختلف در ارتباط با محیط زیست و کشاورزی برای  آشنایی بیشتر دانشجویان با مباحث تئوریک درس درنظر گرفته شده است.

پیش نیازها: 

ندارد

سیاست نمره دهی: 

فعالیت کلاسی، کوئیز، پروژه و شرکت در بازدیدها                 20 تا 25% از کل نمره

امتحان نهایی                                                            75 تا 80% از کل نمره

زمان بندی کلاس: 

یکشنبه ها از ساعت 13:30 تا 15

بازدید: پنجشنبه ها با هماهنگی قبلی

تحت نظارت وف ایرانی